ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΛΟΓΛΟΥ

LAW OFFICE

Δικηγόρος Κέλογλου Γιώργιος

Μεταπτυχιακό στο Εμπορικό Δίκαιο

Ο δικηγόρος Γιώργος Κέλογλου διατηρεί το δικηγορικό γραφείο του στη Θεσσαλονίκη, όπου ασκεί ενεργή και μάχιμη δικηγορία σε όλους τους τομείς του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου. Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση, παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, εκπροσωπώντας τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), όσο και νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.).

Απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2004), ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο και από το 2006 είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών LL.M. in Commercial Law (Master of Laws), από το Πανεπιστήμιο Cardiff - School of Law. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, το Δεκέμβριο του 2004, πραγματοποίησε δεκαοκτάμηνη πρακτική άσκηση, ενασχολούμενος καθημερινά με θέματα αστικού, εμπορικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου, που πήγαζαν από τη συνεργασία με νομικά πρόσωπα (όπως π.χ. με την τραπεζική εταιρεία EUROBANK ERGASIAS, με τη γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ, με ασφαλιστικές εταιρείες, με βιομηχανία κρεάτων και λοιπές εταιρείες), καθώς και με σχετικά θέματα φυσικών προσώπων – ιδιωτών.

Απευθυνθείτε στο γραφείο του δικηγόρου Γιώργου Κέλογλου, στη Θεσσαλονίκη, για αξιόπιστες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και υψηλή επιστημονική κατάρτιση.

Υπηρεσίες

Αστικό Δίκαιο

Ενοχικό, Οικογενειακό, Κληρονομικό, Εμπράγματο Δίκαιο: Αναλαμβάνονται υποθέσεις που αφορούν το σύνολο των κανόνων και εκφάνσεων του Αστικού Δικαίου, όπως θέματα οικογενειακού, κληρονομικού και εμπράγματου δικαίου, καθώς και διαφορές που ανακύπτουν από τις ενοχικές σχέσεις των προσώπων που εμπλέκονται σε συμβάσεις ενοχικής φύσεως (αγοραπωλησίες, μισθώσεις, δάνεια, δωρεές κ.λπ.).

Ενδεικτικά:

 • Αγωγές χρέους - αποζημίωσης από αθέτηση συμβάσεων και από αδικοπραξίες
 • Διαταγές πληρωμής
 • Υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών ν. 3869/2010
 • Αστικές εταιρείες, ιδρύματα, σωματεία
 • Γαμικές διαφορές (διαζύγιο, διατροφές, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσίες, αποκτήματα γάμου)
 • Εμπράγματες ασφάλειες (προσημειώσεις υποθήκης, υποθήκες κ.λπ.)

Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

Παρέχονται νομικές συμβουλές και νομικές υπηρεσίες σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Ενδεικτικά:

 • Τραπεζικό δίκαιο
 • Εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων - αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων
 • Δίκαιο του ανταγωνισμού
 • Προστασία καταναλωτών
 • Πτωχευτικό δίκαιο
 • Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία
 • Κατάρτιση καταστατικών σύστασης εταιρειών κάθε νομικής μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)
 • Δίκαιο αξιογράφων (τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές κ.λπ., διαταγές πληρωμής, ανακοπές, αναγκαστική εκτέλεση)

Διοικητικό και Ποινικό Δίκαιο

Στο γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν το σύνολο των κανόνων του Δημοσίου Δικαίου.

Ενδεικτικά:

 • Ενστάσεις, αιτήσεις ακυρώσεως και προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων και τελωνειακών παραβάσεων
 • Υποθέσεις ΚΕΔΕ
 • Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διαφορές

Επικοινωνία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΛΟΓΛΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤK: 54826

ΤΗΛ: 2310 823 8232

ΚΙΝ: 698 381 24210